Fokusgrupper

Trafikanterne er eksperterne

Fokusgruppeinterview giver indsigt og forståelse for problemstillingen. Her samler man personer, som har fælles erfaringer om et emne, eller som er i samme livssituation. Og gennem nyttiggør at deltagerne gennem interviewet kan inspirere hinanden.

Godt redskab når problemet er ubelyst
Fokusgruppeinterview er især gode, når man har med en forholdsvis ubelyst problemstilling at gøre. Tetraplan har fx. gennemført fokusgruppeinterview for Ældresagen med bevægelseshæmmede ældre og for Transportministeriet med blinde og svagtseende. Der ligger en betydelig formidlingsopgave i at beskrive de  særlige problemer, som netop disse grupper har, hvis man skal forbedre tilgængelighed og mobilitet. Ligesom fokusgruppe interview har været brugt til at belyse problemstillinger, hvor der har været potentielle interesse konflikter mellem deltagerne, som i projeketet "Arealanalyse af danske havne" for By- og Landskabsstyrelsen/Transportministeriet.

Fri snak - under styring   
Gruppeinterview gennemføres som samtaleforløb, hvor man forsøger at få et indblik i kvalitative sammenhænge. Forløbet vil normalt være struktureret i form af en spørgeramme - en tjekliste over emner man skal igennem. Samtidig er det vigtigt, at samtalerne er åbne overfor deltagernes indfaldsvinkler. Erfaringer fra  gruppeinterview  kan bl.a. benyttes til at generere hypoteser, som siden efterprøves kvantitativt. Derudover er de velegnede til at opsamle sammenhængende fortællinger, som kan illustrerer problemstillinger.  

Nøglepersoner: Face-to-face
Personlige face-to-face interview kan være en effektiv metode til fokuseret at indhente ny viden eller til, at synliggøre og formidle viden som besiddes af forskellige aktører. F.eks. kan interview med nøglepersoner i forskellige organisationer være et nyttigt redskab, når forskellige trafikpolitiske strategier skal opstilles og vurderes. Normalt optages face-to-face interview på bånd, der efterfølgende transskriberes og bearbejdes.