INTERCONNECT

Bedre sammenhæng i Europa

INTERCONNECT arbejder at skabe bedre koblinger mellem kort- og langdistance transportnetværk for at effektivisere passagertransporten i hele EU og samtidig reducere passagertransportens miljøpåvirkninger.

INTERCONNECT projektet beskæftiger sig med lokale og regionale forbindelsers i forhold tili langdistance passagertransport. Effektive koblinger mellem rejsers forskellige ben er vigtige særligt for de rejser, der bidrager mest til de regionale og nationale økonomier. For at skabe effektive koblinger er det nødvendigt at integrere transportnetværk og -services, både mellem forskellige transportmidler og mellem lokalt/regional og EU niveau. Projektet fokuserer på at nedbryde institutionelle barrierer, identificere mulige investeringer og nye metoder til at forbedre koblingerne. Målet er at udvikle en bredspektret værktøjskasse med værktøjer til at forbedre koblinger mellem kort- og lang distance passager-transportnetværk.

I projektet arbejder Tetraplan med at:

  • Identificere data om transportvaner i EU lande
  • Identificere og analysere relevante nationale transportplaner
  • Lave casestudier
  • Identificere og involvere relevante aktører
  • Arrangere konference og lave fokusgruppeinterviews med relevante aktører
  • Formidling af projektets resultater

INTERCONNECT projektet er finansieret af EU Kommissionens 7. rammeprogram og udføres i et konsortium med 6 internationale partnere.